Contract No. HY/2012/06
Widening of Fanling Highway – Tai Hang to Wo Hop Shek Interchange

Jul 2020
Resurfacing of Tai Wo Service Road West near Tai Wo Footbridge.

Resurfacing of Tai Wo Service Road West near Tai Wo Footbridge.

Resurfacing of Pak Wo Road Westbound.

Resurfacing of Pak Wo Road Westbound.

Resurfacing of Fanling Highway Northbound near Nam Wa Po.

Resurfacing of Fanling Highway Northbound near Nam Wa Po.

Street Lights Installation along Cycle Track near Wo Hop Shek Pedestrian and Cycle Bridge.

Street Lights Installation along Cycle Track near Wo Hop Shek Pedestrian and Cycle Bridge.

Landscape Works near Wo Hop Shek Pedestrian and Cycle Bridge.

Landscape Works near Wo Hop Shek Pedestrian and Cycle Bridge.

Construction of TCSS Pillar Box at Tai Wo Service Road West.

Construction of TCSS Pillar Box at Tai Wo Service Road West.